Aigbokhaevbo, V. O., University of Benin, Benin City, Nigeria, Nigeria